Currently set to Index
Currently set to Follow

Shiv Tandav Lyrics – Shankar Mahadevan

Shiv Tandav Stotram - जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयंचकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावकेकिशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदिक्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरेमनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर_प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकःश्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥५॥ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा_निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरंमहाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥६॥करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धगज्ज्वलद्_धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्_कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरःकलानिधानबन्धुरः श्रियं...

Make It To Me Lyrics – Sam Smith

My mind runs away to youWith the thought I hope you'll seeCan't see where it's wandered toBut I know where it wants to be I'm waiting patiently though time is moving slowI have one vacancy and I wanted you to know that You're the one designed for meA distant stranger...

If I Didn’t Love You Lyrics

I wouldn't mind being aloneI wouldn't keep checking my phoneWouldn't take the long way homeJust to drive myself crazyI wouldn't be losing sleepRemembering everythingEverything you said to meLike I'm doing lately You, you wouldn't be allAll that I wantBaby, I could let go If I didn't love you, I'd be...

Friends in Low Places Lyrics

Blame it all on my roots, I showed up in bootsAnd ruined your black tie affairThe last one to know, the last one to showI was the last one you thought you'd see there And I saw the surprise and the fear in his eyesWhen I took his glass of...

Genocide Lyrics – Lil Darke

Genocide - Bitch, I'm smoking gas in my chambers like it's the-We're sorry, your lyric could not be completed because (ayy, you Lil Darkie, nigga?)And we want to suppress your opinion, fascisticallyTake away the First Amendment!All hail censorship! All hail our feelings! My God is more real than yours, he...

Do Re Mi Lyrics – Julie Andrews

Do re Mi - Let's start at the very beginningA very good place to startWhen you read, you begin with A-B-CWhen you sing, you begin with Do-Re-Mi Do-Re-Mi Do-Re-MiThe first three notes just happen to beDo-Re-Mi Do-Re-Mi Do-Re-Mi-Fa-So-La-TiOh, let's see if I can make it easy Do, a deer, a...

Heart And Soul Lyrics – Hoagy Carmichael

"Heart and soul" l, I fell in love with you, lost control, the way a fool would do,Gladly...Because you held me tight,And stole a kiss in the night.. Heart and soul, I begged to be adored,Lost control, and tumbled overboard,Gladly...That magic night we kissed,There in the moon mist. Oh! but...

Strawberry Wine Lyrics – Deana Carter

"Strawberry Wine Lyrics" He was working through college On my grandpa's farmI was thirsting for knowledgeAnd he had a carYeah, I was caught somewhere between a woman and a childOne restless summer we found love growing wildOn the banks of the river on a well beaten pathIt's funny how those...

First Day Out Lyrics – Tee Grizzley

"First Day Out" These niggas prayed on my downfallThese niggas prayed on my downfallOn all ten, bitch I stood tallShow these disloyal niggas how to ball Go get a thermometer for the pot, I need this shit cooked rightLets keep this water 400 degrees FahrenheitYou ever been inside a federal...

Shiv Tandav Stotram Lyrics – Shankar Mahadevan

"Shiv Tandav Stotram" जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌।डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयंचकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम ॥1॥ जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी ।विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ।धगद्धगद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावकेकिशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥2॥ धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर-स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मानमानसे ।कृपाकटा क्षधारणी निरुद्धदुर्धरापदिकवचिद्विगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥3॥ जटा भुजं गपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा-कदंबकुंकुम द्रवप्रलिप्त दिग्वधूमुखे ।मदांध सिंधु...